• ផលិតផល

បំពង់បង្រួញកំដៅ FEP

  • បំពង់បង្រួមកំដៅ FEP ជាមួយនឹងការរួញខ្ពស់និងភាពឆបគ្នានៃជីវគីមី

    បំពង់បង្រួមកំដៅ FEP ជាមួយនឹងការរួញខ្ពស់និងភាពឆបគ្នានៃជីវគីមី

    AccuPath®FEP Heat Shrink របស់ FEP ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តទំនើបបំផុតសម្រាប់ការអនុវត្តការបិទបាំងតឹង និងការពារសម្រាប់សមាសធាតុជាច្រើន។AccuPath®ផលិតផល FEP Heat Shrink របស់ FEP ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងស្ថានភាពពង្រីករបស់ពួកគេ។បន្ទាប់មក ដោយប្រើកំដៅខ្លីៗ ពួកវាបង្កើតជាទម្រង់ដ៏ស្មុគស្មាញ និងមិនទៀងទាត់ ដើម្បីបង្កើតជាគម្របដ៏រឹងមាំទាំងស្រុង។

    AccuPath®FEP Heat Shrink របស់ FEP ទទួលបាន...