• ផលិតផល

OTW Balloon Catheter

  • OTW Balloon CATHETER & PKP Balloon CATHETER

    OTW Balloon CATHETER & PKP Balloon CATHETER

    បំពង់បូមប៉េងប៉ោង OTW រួមមានផលិតផលចំនួនបី៖ 0.014-OTW balloon, 0.018-OTW balloon, និង 0.035-OTW balloon បានរចនារៀងគ្នាសម្រាប់ 0.014inch, 0.018inch, និង 0.035inch guide wire។ផលិតផលនីមួយៗមាន ប៉េងប៉ោង ចុង បំពង់ខាងក្នុង រង្វង់អភិវឌ្ឍន៍ បំពង់ខាងក្រៅ បំពង់ស្ត្រេសសាយភាយ ឧបករណ៍ភ្ជាប់រាងអក្សរ Y និងសមាសធាតុផ្សេងៗទៀត។